Stormens Øye – Ditt Yogasenter!

Adresse

Skibmansveien 3

Generelle vilkår for medlemskap hos Stormens Øye

Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i Stormens Øye fra og med 10.06.2022

Nedenfor finner du reglene for månedsabonnement hos Stormens Øye. Reglene er til både for kundens og Stormens øye trygghet. Stormens øye forplikter seg til å levere de timene som er oppsatt på timeplanen, med variasjon. Timene våre skal ha høy kvalitet og hvor du som kunde skal bli ivaretatt av våre instruktører. For å få til dette best mulig, er Stormens øye avhengig av forutsigbarhet. Reglene nedenfor er derfor retningslinjer for hvordan vi håndterer endring av månedsabonnement, oppsigelser og betaling, slik at vi kan levere våre tjenester best mulig.

Medlemskap i Stormens øye

 1. Medlemskap i Stormens øye kan søkes av myndige personer som: Ikke skylder penger til Stormens øye for tidligere medlemskap og som har god allmenntilstand.
 2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Stormens øye dersom foresatte inngår avtale på vegne av vedkommende og den foresatte står som betaler for medlemskapet.
 3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
 4. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.
 5. Omfanget av Stormens øye sine ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremkommer av Stormens øye sine til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på stormensoye.no
 6. Medlemmet kan i bindingsperioden oppgradere sitt medlemskap i samsvar med Stormens øye sine til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingsperiodens utløp kan Medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet. Skjer oppgradering av medlemskapet under eventuell bindingsperiode, og månedlig medlemsavgift er betalt på forskudd, skal Medlemmet betale differansen mellom månedlig medlemsavgift for det tidligere og det nye nivået.
 7. Stormens øye kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 8. Stormens øye kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og lignende.
 9. Vi tilbyr et månedsabonnement med bindingsperiode; 12 måneder. Bindingsperioden starter dagen månedsabonnementet er inngått.

Betaling

 1. Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale månedlig medlemsavgift iht. Stormens øye sin gjeldende prisliste.
 2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt (den 20.e hver måned), med unntak av ved oppstart hvor særskilte vilkår gjelder. Eksempel:Betaling for trening i juli måned har forfall 20. juni.
 3. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingsperioden. Endring av månedlig medlemsavgift gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedlig medlemsavgift endres
 4. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom medlemskapet er bekreftet fryst. Betaling av treningsavgift for månedsabonnement (med og uten bindingsperiode) skal skje gjennom Vipps. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til Stormens øye, samt sørge for at betaling av månedlig medlemsavgift utføres innen betalingsfristens utløp.
 5. Ved unnlatt betaling, sender Stormens øye først en inkassovarsel 14 dager etter første betalingsfrist. Inkassovarselet har forfall 14 dager etter at det blir sendt. Ved unnlatt betaling av inkassovarselet, sender Stormens øye saken til inkasso.
 6. Kunden må straks gi skriftlig varsel til Stormens Øye sendt via e-post til ingrid.harbo@gmail.com ved betalingsproblemer eller feil på fakturaen. På denne måten kan vi unngå unødvendige inkassosaker eller sikre riktig behandling av betalingsutsettelse.
 7. Stormens Øye er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor Stormens Øye sin kontroll og som Stormens Øye ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Varighet på månedsabonnementet og oppsigelse av avtalen

 1. Månedsabonnementet vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går månedsabonnementet over til et løpende abonnement. Dette betyr at månedsabonnementet fortsetter å løpe etter bindingsperioden inntil kunden selv eventuelt leverer en oppsigelse til Stormens Øye.
 2. Kunden kan etter bindingsperiodens utløp si opp månedsabonnementet. Oppsigelsestiden er én (1) måned, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Eksempel:Dersom kunden leverer oppsigelse 15. juni, opphører månedsabonnementet 1. august. Siste betalingsforfall er 20. juni, for trening i juli. Kunden kan trene helt frem til månedsabonnementet opphører 1. august.
 3. Oppsigelsen skal være skriftlig, sendt via e-post til ingrid.harbo@gmail.com. Har ikke kunden mottatt skriftlig bekreftelse på oppsigelsen etter senest 3 virkedager, skal kunden sende en ny oppsigelse. Kunden er selv ansvarlig for at Stormens Øye mottar oppsigelsen.
 4. Ved flytting kan kunden si opp sitt månedsabonnement før bindingsperioden har utløpt, forutsatt at kunden leverer flyttemelding sammen med oppsigelsen og at tilflyttingssted ligger mer enn 30 km unna Stormens Øye. Bekreftelse fra Posten om adresseforandring er ikke tilstrekkelig. Reglene om oppsigelsestid gjelder også ved flytting.

Frysing av månedsabonnement

 1. Kunden kan «fryse» sitt månedsabonnement totalt én (1) måned totalt i løpet av et kalenderår. Dersom kunden fryser sitt månedsabonnement i løpet av bindingsperioden, blir også bindingsperioden forlenget tilsvarende. Eksempel:Velger kunden å fryse sitt månedsabonnement én måned sammenhengende, blir bindingsperioden forlenget med én måned.
 2. Kunden må gi skriftlig beskjed om frysing, sendt via via e-post til ingrid.harbo@gmail.com Stormens Øye må motta informasjonen minst én (1) måned før kunden ønsker at frysingen skal starte. Eksempel: Kunden ønsker å fryse sitt månedsabonnement for juli måned. Stormens Øye må da motta informasjon om frysingen senest innen 1. juni. I dette eksempelet blir betalingsforfall 20. juni (betaling for trening i juli) stoppet. Betalingsforfall 20. juli (betaling for trening i august) blir trukket som normalt.
 3. Kunden har rett til å fryse sitt månedsabonnement ved sykdom. Ved sykdom må kunden gi skriftlig varsel Stormens Øye umiddelbart, sendt via e-post til ingrid.harbo@gmail.com slik at Stormens Øye kan stanse betalingsforfall. Dersom kunden allerede har betalt for måneden frysingen gjelder, kan Stormens Øye ettergi betalingen. Kunden må ettersende sykemelding så snart som mulig for å få rett til frysing. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

Angerrett

 1. Kunden kan benytte en angrerett innen syv (7) dager etter månedsabonnementet er inngått med Stormens Øye. Ønsker kunden å bruke angreretten må Stormens Øye motta skriftlig varsel, sendt via e-post til ingrid.harbo@gmail.com

Medlemmets ansvar å:

 1. Informere Stormens Øye om forhold som gir rett på eller endrer Medlemmets rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel. Stormens Øye vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel
 2. Gjøre seg kjent med og følge Stormens Øye sine til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
 3. Informere Stormens Øye om endringer i opplysninger for betaling av månedlig medlemsavgift, som f.eks. navn, kontonummer og adresse.
 4. Alltid registrere sitt medlemskort ved ankomst før Medlemmet benytter seg av Stormens Øye – ditt yogasenter.
 5. Stormens Øye sender informasjon til medlemmer til den private postadressen eller e- postadressen medlemmet har oppgitt til Stormens Øye. Medlemmet er ansvarlig for å informere Stormens Øye om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende).
 6. Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen bør gjøres skriftlig til Stormens Øye via brev, e-post eller ved oppmøte på et Stormens Øye lokalet. Kontaktinformasjon til Stormens Øye er tilgjengelig på Stormens Øye sin nettside (www.stormensoye.no).